Polityka prywatności zgodna z RODO z dnia 25.05.2018

Wstęp – postanowienia ogólne

Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu wyjaśnić i uregulować zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób odwiedzających stronę https://snapisnap.pl, oraz stronę www.snapisnap-blog.pl korzystających z tej witryny i dokonujących zakupów w Sklepie snapisnap.pl prowadzonym przez Justyna Surmacz. Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna dlatego też Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Państwa zamówienie, dane osobowe i informacje o płatnościach chronione są przez techniczne systemy bezpieczeństwa i dodatkowe procesy uprawniające. Dotyczy to zarówno transferu danych, jak i ich zapisywania na naszych serwerach.

Administratorem państwa danych jest firma Justyna Surmacz z siedzibą pod adresem: ul. Gdańska 14/8, 40-719 Katowice (dalej Justyna Surmacz) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem https://snapisnap.pl oraz www.snapisnap-blog.pl.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 I. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:
  1. rejestracji konta w serwisie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych, Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści warunków korzystania z serwisu,
  2. realizacji zamówień produktu/usługi, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Użytkownika. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści warunków korzystanie z serwisu,
  3. dokonania rozliczeń wynikających z umowy z klientem jest art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
  4. niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych produktów lub usług Administratora drogą elektroniczną na podstawie odrębnej wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych udzielana przez formularze umieszczone na stronie serwisu,
 2. Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania z Serwisu (w tym narzędzi użytych do korzystania z Serwisu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu i oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 3. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez tego Użytkownika z Serwisu. Administrator informuje, że ze względów technicznych czasami może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji tak połączone dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu i oraz w celu tworzenia statystyk na wew. potrzeby Administratora.
 4. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.
 5. Dane przetwarzane dla celów Rejestracji w serwisie będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta serwisowego (czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).
 6. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.
 7. Dane przetwarzane w celach marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
 8. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
 9. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
 10. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
  1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  2. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
  3. adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  4. prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);
  5. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
  6. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 3. Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
  1. w procesie rejestracji w Serwisie: adres e-mail, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu.
  2. w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług dostępnych w Serwisie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika.
 4. Użytkownik może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator nie będzie w stanie wykonać Umowy.
 5. Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:
  1. imię i nazwisko
  2. nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz)
  3. adres zamieszkania
  4. adresy dostaw
  5. numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)
  6. adres e-mail
  7. numer telefonu
  8. historia transakcji (w tym co i kiedy zarezerwowałeś, kupiłeś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności)
  9. Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności
  10. informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies)
  11. numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem
  12. informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
  13. historia Twojej komunikacji z nami
  14. informacje o źródłach pozyskania Twoich danych
  15. twoje reklamacje
  16. twoje opinie
  17. dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej.
  18. udzielone przez Ciebie zgody,
  19. pobieramy dane osobowe w ramach procesów zamówień, rejestracji dostępu do konta osobistego, abonamentu Newslettera bądź innego rodzaju informacji handlowej.
 6. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
  1. zakładanie konta Użytkownika w Serwisie
  2. składanie zamówień,
  3. zawarcie i realizacja Umowy,
  4. rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
  5. bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi Umowami,
  6. realizacji działań marketingowych własnych produktów (w formie elektronicznej lub telefonicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Użytkownika
  7. realizacja konkursów przy akceptacji regulaminu danego wydarzenia
 7. Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania zamawianych przez Ciebie świadczeń. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom:
  1. firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego towaru na adres, który wskazałeś w zamówieniu;
  2. serwisom odpowiedzialnym za naprawę sprzętu, w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;
  3. firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis, newsletter, oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.;
  4. firmie świadczącej usługi hostingowe, dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę.
   W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  5. firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich archiwizacji, niszczenia, przechowywania, dostarczania, realizacji usług handlowych dla utrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu Administratora           lub partnerom handlowym Administratora.
  6. w przypadku Użytkownika, który korzysta w serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Użytkownikiem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,
 8. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania.
 9. Samodzielne określenia zakresu podawanych danych osobowych, dane w polach oznaczonych jako pola obowiązkowe są dla nas niezbędne do przetworzenia danego zapytania albo realizacji Państwa zamówienia. Podanie pozostałych danych, w szczególności – przetwarzanych dla celów marketingowych towarów i usług oraz przekazywania informacji handlowych, jest dobrowolne i wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty, w tym – serwisowej, i ewentualnie do celów statystycznych.
 10. Niektóre dane osobowe przetwarzane przez Justyna Surmacz w związku z korzystaniem z funkcjonalności serwisu internetowego https://snapisnap.pl, w szczególności dane osobowe związane z rejestracją na stronie i dokonywaniem zakupów w sklepie internetowym https://snapisnap.pl, czy dane osobowe związane z rejestracją i korzystaniem z programu lojalnościowego Sklepu, takie jak: płeć, wiek, wartość zakupów, częstotliwość zakupów, rodzaj zakupów i tym podobne, mogą być wykorzystywane w celu ulepszenia oferowanych produktów, usług naszym klientom. Wobec wykorzystania informacji, które dla Justyna Surmacz stanowią dane osobowe, w celach profilowania, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu.

III. Newsletter i inne informacje handlowe

 1. Nasz Newsletter oraz innego rodzaju informację handlową otrzymają Państwo po wyrażeniu zgody na ich przysłanie na podany przez siebie adres e-mail. Przekazanie adresu e-mail oraz potwierdzenie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej oznacza wyrażenie zgody:
  1. na przesyłanie informacji handlowej , w tym Newslettera;
  2. na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanego adresu e-mail przez Justyna Surmacz w celach związanych z wysyłką Newslettera i informacji handlowej.
 2. Oczywiście w każdym czasie mają Państwo możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania Państwa adresu e-mail w celu wysyłki Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej na pocztę e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. Zarejestrowani użytkownicy mogą złożyć rezygnację z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej telefonicznie, lub mailowo.

IV. Prawa Użytkowników

 1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@snapisnap.pl
 3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić w drodze przesłania wniosku e-mail na adres: info@snapisnap.pl
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@snapisnap.pl

V. Zabezpieczenia

 1. Nasze standardy techniczne – Transfer Państwa danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznacie Państwo przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ew. symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.
 2. Bezpieczeństwo obrotu płatniczego – https://snapisnap.pl oferuje możliwość płatności przelewem na rachunek bankowy. Wszystkie rodzaje płatności są szeroko chronione poprzez wyżej wymienione standardy bezpieczeństwa.
 3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

VI. Polityka Cookies

 1. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 2. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
 3. Pliki Cookies są dostępne dla Administratora. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być wykorzystane również przez Google Inc z siedzibą w USA (dostawca usługi Google Analitics ) oraz Facebook Inc z siedzibą w USA.
 4. Pliki Cookies zewnętrzne są wykorzystywane zgodnie z Politykami prywatności podmiotów, od których pochodzą.
 5. Pliki Cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 6. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki Cookies mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach.
 7. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
  3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Justyna Surmacz używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

VII. Zastosowanie Social Pluginów

Tak zwane „Social Pluginy” to technologia umożliwiająca Państwu jako użytkownikowi ujawnianie pewnych zawartości o bezpośrednim połączeniu uczestników sieci społecznościowych. W naszym Sklepie oferujemy Państwu serwis Facebook Inc.(Fa. Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). „przycisk Facebook” na Facebooku. Niniejszy Plugin służy do przeniesienia przez kliknięcie przez użytkownika adresu IP ostatnio wyświetlanej na przeglądarce użytkownika strony (Facebook) na rzecz oferenta. Ponadto przenoszone są również informacje o produkcie. Nie przenosimy danych osobowych, które podają Państwo na stronie https://snapisnap.pl lub które zostały zapisane na Facebooku.

VIII. Uprawnienia, zmiany oraz usuwanie danych osobowych

W każdej chwili możecie Państwo przeglądać, edytować lub usuwać własne dane w obszarze „Twoje Konto” podając adres e-mail i hasło. Jeżeli zapomnieliście hasła, prosimy o kontakt z serwisem: w zakładce „Twoje Konto” na stronie logowania znajduje się zwrot „Nie pamiętam hasła”. Zwrot ten przekierowuje Państwo do formularza, który należy wypełnić oraz wysłać po wpisaniu podanego przy rejestracji adresu e-mail. Wtedy na Państwa adres e-mail zostanie wysłane hasło zastępcze. Uwaga: Dla bezpieczeństwa nie należy podawać hasła osobom trzecim, należy zawsze wylogować się z konta osobistego po korzystaniu z witryny, a podczas procesu zamawiania należy korzystać z szyfrowania SSL, które zawsze oferujemy.

IX. Prawo do informacji i sprzeciwu

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

W razie żądania udzielania informacji lub pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych, a także w razie sprostowania, blokowania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych możesz zgłosić na adres e-mail info@snapisnap.pl lub pisząc na adres Justyna Surmacz, ul. Gdańska 14/8, 40-719 Katowice.

X. Aktualizacja

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowejhttps://snapisnap.pl. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Użytkownika, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.